Jak darovat nemovitost?

Když chcete darovat nemovitost, tak se musíte řídit platnými zákony ČR. Budete muset samozřejmě řádně sepsat darovací smlouvu, ale také zaplatit darovací daň.

Kdo musí platit darovací daň?

Od darovací daně jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupiny I. a II. Skupina I. jsou příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Skupina II. jsou příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku.

Rodina pod jednou střechou

Pozor si dejte na zadluženou nemovitost

Jestliže vám někdo daruje nemovitost, tak vám také daruje dluhy s ní spojené. Na to byste nikdy neměli zapomínat, protože se povinnost splatit dluhy automaticky převádí na vás. V případě zadlužené nemovitosti se ale základ daně mění.

U nezadlužené nemovitosti se cenou nemovitosti při jejím darování rozumí cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku. Tato cena je základem darovací daně. U zadlužené nemovitosti je základ darovací daně rozdíl ceny nemovitosti a prokázaných dluhů, které se váží k předmětu daně, zaokrouhlený na celá sta nahoru. Tímto dluhem se rozumí třeba i hypoteční úvěr, který musíte s nemovitostí převzít také.

Co vše musíte zařídit?

  • příprava darovací smlouvy
  • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • podpis darovací smlouvy a návrhu na vklad
  • podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu a poté
  • zapsání obdarovaného jako nového vlastníka do katastru nemovitostí
Podpis darovací smlouvy

Lhůta pro zdanění

Poplatník musí podat daňové přiznání do 30 dní od počátku lhůty. Počátek 30 denní lhůty se vypočítává těmito způsoby.

  • Lhůta 30 dní běží ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
  • Lhůta 30 dní běží ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

Na základě podaného daňového přiznání a dle výsledku vyměřovacího řízení vypočte a vyměří správce daně daň formou platebního výměru. Tuto daň musí poplatník daně zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně. Pokud darovací daň činí méně než 100 Kč, tak se daň neplatí.

5/5 - (1 vote)

fajnadomacnost

Jsme nadšený tým co se stará o svou i vaši Fajnovou domácnost. Někdy znamená domov místo, kde je tvoje srdce. Tomu my věříme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest